Dior 2020早春广告大片,披上闪闪金光,璀璨迷人!

Dior 

浮光跃金

金光灿灿的阳光倾泻而下,照耀在精致优雅的Dior 2020早春系列上尽显其奢靡华丽气息,缝缀成唯美之极的图像。

Fashion Spread

Fashion Spread2

 

Fashion Spread3


Photography | Lean Lui